โคโต ซิลิกอน chito-Silicon

เข้มข้นพิเศษ สุดยอดผลิภัณฑ์ ปลอดสารพิษ ...

โพลีซอฟ 2

โพลีซอฟ 2 เข้มข้นพิเศษ สูตรเพิ่มการเจริญเติญโต ...

โพลีซอฟ 1

โพลีซอฟ 1 สูตรสะสมอาหาร เพิ่มการออกดอก ผล สร้างแป้งและน้ำตาล ...

ไบโอ-โกลด์ BIO-GOLD

สูตรใหม่เข้มข้น ชีวภัณฑ์ปลอดสารพิษ จุลินทรีย์ 100 สายพันธุ์ที่มีประโยชน์ของคนไทย ...

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

บริษัทเรืองกิตต์การเกษตร จำกัด


วิสัยทัศน์

ต้องการให้เกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเปลี่ยนค่านิยมจากการใช้ปุ๋ยเคมี มาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน เพื่อเกษตรอินทรีย์สู่วิถีครัวโลก

ข่าวสาร/เหตุการณ์สำคัญ

2016-12-02

ความมั่นใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครืือบริษัทเรืองกิตต์

ความมั่นใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครืือบริษัทเรืองกิตต์

2016-12-02

คำยืนยันจากผู้ใช้ซุปเปอร์ปาล์ม 1 และซุปเปอร์ปาล์ม 2

คำยืนยันจากผู้ใช้ซุปเปอร์ปาล์ม 1 และซุปเปอร์ปาล์ม 2